آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Pteris altissima Poir.

 
Pteridaceae ۲۳ ۸ مشاهدات
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris grandifolia L.

 
Pteridaceae ۸ ۲ مشاهدات
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia

Pteris longifolia L.

 
Pteridaceae ۲۴ ۱۲ مشاهدات
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia

Pteris quadriaurita Retz.

 
Pteridaceae ۲۶ ۲۱ مشاهدات
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita