کالدونیای جدید گیاهان کالدونیای جدید کاوش

Acrostichum

Acrostichum

۱۱۸ ۹۰ مشاهدات
species_plural ۱
Adiantum

Adiantum

۲٬۹۸۲ ۲٬۵۲۴ مشاهدات
species_plural ۸
Antrophyum

Antrophyum

۱۸ ۱۸ مشاهدات
species_plural ۳
Austrogramme

Austrogramme

۱۴ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۲
Cheilanthes

Cheilanthes

۱۶ ۱۲ مشاهدات
species_plural ۴
Doryopteris

Doryopteris

۲۶ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Pellaea

Pellaea

۱۱ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Pteris

Pteris

۵۶۰ ۴۵۱ مشاهدات
species_plural ۷