باغ‌های کنار خلیج - جنگل ابر سنگاپورکاوش

Acorus

Acorus

۳۲ ۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Adiantum

Adiantum

۵۱۱ ۳۴۲ مشاهدات
۲ species_plural
Alsophila

Alsophila

۶۲ ۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Anemia

Anemia

۳۸ ۲۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Anguloa

Anguloa

۳۰ ۲۳ مشاهدات
۲ species_plural
Anthurium

Anthurium

۲٬۸۰۷ ۲٬۴۰۲ مشاهدات
۷ species_plural
Arundina

Arundina

۹۰۶ ۷۲۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Begonia

Begonia

۴٬۵۴۰ ۳٬۲۷۵ مشاهدات
۱۴ species_plural
Brighamia

Brighamia

۱۰۷ ۹۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Brugmansia

Brugmansia

۲۴۰ ۱۱۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Calanthe

Calanthe

۱۳۳ ۶۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Camellia

Camellia

۱۱٬۵۱۲ ۹٬۵۵۸ مشاهدات
۳ species_plural
Caryota

Caryota

۱۰ ۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Cephalotus

Cephalotus

۵۰ ۳۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Ceratozamia

Ceratozamia

۷۵ ۱۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Cobaea

Cobaea

۴۱۶ ۲۹۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Cochliostema

Cochliostema

۱۴۸ ۷۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Columnea

Columnea

۴۹ ۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Cupressus

Cupressus

۵۷۶ ۳۷۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Cycas

Cycas

۴۷ ۱۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Dendrobium

Dendrobium

۵۵۳ ۴۳۷ مشاهدات
۲ species_plural
Dicksonia

Dicksonia

۷۷۵ ۴۹۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Dionaea

Dionaea

۱٬۷۵۴ ۱٬۵۷۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Drosera

Drosera

۵۲۹ ۴۳۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Encephalartos

Encephalartos

۹۰ ۳۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Epidendrum

Epidendrum

۱۶۱ ۴۷ مشاهدات
۳ species_plural
Ficus

Ficus

۲۷ ۱۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Fuchsia

Fuchsia

۴۹ ۲۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Gynura

Gynura

۷۵۶ ۶۶۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Hedychium

Hedychium

۳۳۱ ۲۲۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Hoya

Hoya

۶۱ ۵۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Impatiens

Impatiens

۶٬۵۰۱ ۵٬۶۳۲ مشاهدات
۲ species_plural
Livistona

Livistona

۸۹ ۴۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Lycopodium

Lycopodium

۵۱ ۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Masdevallia

Masdevallia

۲ ۱ مشاهده
۱ گونه ها
Maxillaria

Maxillaria

۷۶ ۲۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Medinilla

Medinilla

۱٬۵۴۸ ۱٬۱۳۹ مشاهدات
۵ species_plural
Monolena

Monolena

۴۰ ۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Neoregelia

Neoregelia

۱۴ ۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Nepenthes

Nepenthes

۲۲۷ ۱۰۲ مشاهدات
۳ species_plural
Oceaniopteris

Oceaniopteris

۶۳ ۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Paphiopedilum

Paphiopedilum

۴۷۵ ۳۶۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Philodendron

Philodendron

۱۵۸ ۱۰۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Pinguicula

Pinguicula

۴۴ ۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Pinus

Pinus

۳۹۷ ۲۴۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Platycladus

Platycladus

۵٬۰۳۰ ۳٬۶۸۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Pleurothallis

Pleurothallis

۷۵ ۱۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Podophyllum

Podophyllum

۹۲ ۴۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Rhododendron

Rhododendron

۵۵۱ ۳۱۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Loading...