باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپور کاوش

Delphinium spp.

 
Ranunculaceae ۲ ۲ مشاهدات
Delphinium spp.
Delphinium spp.