باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Nicotiana spp.

 
۲۶ ۳ مشاهدات
Solanaceae
Nicotiana spp.
Nicotiana spp.
Nicotiana spp.
Nicotiana spp.

Petunia spp.

 
۸۱۲ ۶۵۵ مشاهدات
Solanaceae
Petunia spp.
Petunia spp.
Petunia spp.
Petunia spp.

Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers

استرپتوسولن
۳۵۸ ۲۹۱ مشاهدات
Solanaceae
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii