باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Artemisia spp.

 
۳ ۳ مشاهدات
Asteraceae
Artemisia spp.
Artemisia spp.
Artemisia spp.