باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Delphinium spp.

 
۲ ۲ مشاهدات
Ranunculaceae
Delphinium spp.
Delphinium spp.