باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Dracaena draco (L.) L.EN
در معرض خطر

درخت اژدهای جزایر قناری
۱٬۷۵۷ ۱٬۳۴۶ مشاهدات
Asparagaceae
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco