باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Gazania spp.

 
۴۳۲ ۱۲۳ مشاهدات
Asteraceae
Gazania spp.
Gazania spp.
Gazania spp.
Gazania spp.