باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپور کاوش

Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backeb. VU

ساگوارو طلایی
Cactaceae ۸۶ ۵۹ مشاهدات
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha