باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Nicotiana spp.

 
۲۶ ۳ مشاهدات
Solanaceae
Nicotiana spp.
Nicotiana spp.
Nicotiana spp.
Nicotiana spp.