باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers

استرپتوسولن
۳۳۱ ۲۶۹ مشاهدات
Solanaceae
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii