هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Abelmoschus

Abelmoschus

۱۵۸ ۷۸ مشاهدات
species_plural ۱
Abutilon

Abutilon

۴۰۳ ۲۶۶ مشاهدات
species_plural ۴
Gossypium

Gossypium

۴۸۳ ۳۳۴ مشاهدات
species_plural ۳
Hibiscus

Hibiscus

۱٬۶۱۲ ۱٬۰۹۹ مشاهدات
species_plural ۷
Malachra

Malachra

۵۵ ۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Malva

Malva

۵٬۴۹۲ ۴٬۳۲۳ مشاهدات
species_plural ۲
Malvastrum

Malvastrum

۵۰۹ ۳۴۷ مشاهدات
species_plural ۲
Malvaviscus

Malvaviscus

۵۳ ۳۰ مشاهدات
species_plural ۲
Sida

Sida

۱٬۰۵۳ ۶۸۳ مشاهدات
species_plural ۷
Sidastrum

Sidastrum

۹ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Thespesia

Thespesia

۶۵ ۴۷ مشاهدات
species_plural ۱
Urena

Urena

۷۰۸ ۴۳۸ مشاهدات
species_plural ۱