هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Agrostis

Agrostis

۱٬۴۶۸ ۱٬۰۸۷ مشاهدات
species_plural ۳
Aira

Aira

۳۱۳ ۲۲۷ مشاهدات
species_plural ۱
Ammophila

Ammophila

۱٬۲۸۹ ۹۹۱ مشاهدات
species_plural ۱
Andropogon

Andropogon

۸ ۴ مشاهدات
species_plural ۲
Anthoxanthum

Anthoxanthum

۱٬۵۴۴ ۱٬۱۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Aristida

Aristida

۷۲ ۴۱ مشاهدات
species_plural ۱
Arthraxon

Arthraxon

۳۷ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۱
Arundo

Arundo

۲٬۳۱۷ ۱٬۷۹۵ مشاهدات
species_plural ۱
Avena

Avena

۵٬۸۵۲ ۵٬۰۹۷ مشاهدات
species_plural ۳
Bambusa

Bambusa

۷۳ ۵۲ مشاهدات
species_plural ۱
Bothriochloa

Bothriochloa

۳۸۹ ۲۱۶ مشاهدات
species_plural ۲
Bouteloua

Bouteloua

۱۰۹ ۹۸ مشاهدات
species_plural ۱
Briza

Briza

۱٬۷۰۲ ۱٬۴۱۷ مشاهدات
species_plural ۲
Bromus

Bromus

۲٬۸۱۶ ۲٬۲۱۷ مشاهدات
species_plural ۹
Cenchrus

Cenchrus

۱۰۰ ۶۵ مشاهدات
species_plural ۳
Chloris

Chloris

۳۲۲ ۱۸۷ مشاهدات
species_plural ۴
Chrysopogon

Chrysopogon

۱۲ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Coix

Coix

۲۷۱ ۱۶۹ مشاهدات
species_plural ۱
Cynodon

Cynodon

۱٬۸۴۰ ۱٬۴۱۶ مشاهدات
species_plural ۲
Dactylis

Dactylis

۷٬۳۳۴ ۵٬۸۳۸ مشاهدات
species_plural ۱
Dactyloctenium

Dactyloctenium

۲۷۶ ۱۷۸ مشاهدات
species_plural ۱
Dichanthium

Dichanthium

۲۸ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Digitaria

Digitaria

۱۷۵ ۱۱۳ مشاهدات
species_plural ۶
Distichlis

Distichlis

۷۸ ۶۴ مشاهدات
species_plural ۱
Echinochloa

Echinochloa

۲۶۳ ۱۶۶ مشاهدات
species_plural ۵
Ehrharta

Ehrharta

۲۹ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۲
Eleusine

Eleusine

۶۰۰ ۴۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Enneapogon

Enneapogon

۱۶ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Eragrostis

Eragrostis

۳۱۴ ۲۱۱ مشاهدات
species_plural ۷
Eustachys

Eustachys

۲ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Festuca

Festuca

۲۵۶ ۱۸۹ مشاهدات
species_plural ۱
Heteropogon

Heteropogon

۷۷ ۴۹ مشاهدات
species_plural ۱
Holcus

Holcus

۴٬۲۵۳ ۳٬۲۷۴ مشاهدات
species_plural ۱
Hordeum

Hordeum

۱۲٬۷۲۳ ۱۱٬۵۴۲ مشاهدات
species_plural ۳
Hyparrhenia

Hyparrhenia

۶۰۲ ۳۴۰ مشاهدات
species_plural ۲
Ischaemum

Ischaemum

۱۲ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Ixophorus

Ixophorus

۱۸ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Koeleria

Koeleria

۱۲۷ ۱۰۹ مشاهدات
species_plural ۱
Lamarckia

Lamarckia

۴۱۳ ۳۰۹ مشاهدات
species_plural ۱
Leptochloa

Leptochloa

۲۰ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۱
Leymus

Leymus

۱۶ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۱
Lolium

Lolium

۲٬۲۹۶ ۱٬۷۶۰ مشاهدات
species_plural ۲
Melinis

Melinis

۴۰۲ ۲۹۰ مشاهدات
species_plural ۲
Oplismenus

Oplismenus

۳۴ ۱۵ مشاهدات
species_plural ۱
Panicum

Panicum

۱٬۶۹۵ ۱٬۲۶۸ مشاهدات
species_plural ۵
Paspalum

Paspalum

۱٬۲۳۳ ۸۰۴ مشاهدات
species_plural ۹
Pennisetum

Pennisetum

۸۱۷ ۶۸۰ مشاهدات
species_plural ۶
Loading...