هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Anethum graveolens L.

 
Apiaceae ۱٬۸۱۸ ۱٬۵۲۳ مشاهدات
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Caucalis platycarpos L.

 
Apiaceae ۲۱۷ ۱۴۰ مشاهدات
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos

Centella asiatica (L.) Urb. LC

 
Apiaceae ۵۵۳ ۴۷۴ مشاهدات
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica

Coriandrum sativum L.

 
Apiaceae ۲٬۳۶۰ ۲٬۰۴۸ مشاهدات
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum

Cryptotaenia canadensis (L.) DC.

 
Apiaceae ۱۶۱ ۱۳۸ مشاهدات
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis

Daucus pusillus Michx. LC

 
Apiaceae ۱۳۹ ۱۲۱ مشاهدات
Daucus pusillus
Daucus pusillus
Daucus pusillus
Daucus pusillus

Eryngium foetidum L.

گشنیز مکزیکی
Apiaceae ۴۱۳ ۳۶۹ مشاهدات
Eryngium foetidum
Eryngium foetidum
Eryngium foetidum
Eryngium foetidum

Foeniculum vulgare Mill.

 
Apiaceae ۸٬۷۷۵ ۷٬۱۳۶ مشاهدات
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Hydrocotyle sibthorpioides Lam. LC

 
Apiaceae ۴۶۲ ۳۹۸ مشاهدات
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle sibthorpioides

Hydrocotyle verticillata Thunb. LC

 
Apiaceae ۴۲۱ ۳۶۴ مشاهدات
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

 
Apiaceae ۵۲۲ ۳۱۳ مشاهدات
Torilis nodosa
Torilis nodosa
Torilis nodosa
Torilis nodosa