هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Catharanthus roseus (L.) G. Don

گل پریوش
Apocynaceae ۱٬۳۷۰ ۱٬۲۴۵ مشاهدات
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus