هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Agrostis canina L. LC

علف بوریای مخملی
Poaceae ۳۸ ۲۴ مشاهدات
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae ۱٬۱۲۳ ۸۷۱ مشاهدات
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae ۳۲۵ ۲۰۷ مشاهدات
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae ۳۳۱ ۲۴۰ مشاهدات
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Ammophila arenaria (L.) Link

 
Poaceae ۱٬۳۴۸ ۱٬۰۳۱ مشاهدات
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria
Ammophila arenaria

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae ۱٬۷۴۵ ۱٬۲۶۶ مشاهدات
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Aristida adscensionis L.

 
Poaceae ۸۰ ۴۶ مشاهدات
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis
Aristida adscensionis

Arundo donax L. LC

 
Poaceae ۲٬۳۵۰ ۱٬۸۲۲ مشاهدات
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae ۱٬۰۱۰ ۷۴۱ مشاهدات
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena fatua L. LC

 
Poaceae ۲٬۰۵۲ ۱٬۶۷۷ مشاهدات
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

ﻳﻮﻻف
Poaceae ۳٬۲۴۸ ۳٬۰۱۳ مشاهدات
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae ۳۹۳ ۲۲۳ مشاهدات
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Briza maxima L.

 
Poaceae ۱٬۵۶۹ ۱٬۳۰۷ مشاهدات
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza minor L.

 
Poaceae ۲۷۳ ۲۲۲ مشاهدات
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Bromus catharticus Vahl

 
Poaceae ۱۱۶ ۸۲ مشاهدات
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus

Bromus diandrus Roth

 
Poaceae ۱۷۵ ۱۵۰ مشاهدات
Bromus diandrus
Bromus diandrus
Bromus diandrus
Bromus diandrus

Bromus hordeaceus L.

 
Poaceae ۲٬۲۴۲ ۱٬۷۴۷ مشاهدات
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus
Bromus hordeaceus

Bromus madritensis L.

 
Poaceae ۱۰۲ ۹۴ مشاهدات
Bromus madritensis
Bromus madritensis
Bromus madritensis
Bromus madritensis

Bromus rubens L.

 
Poaceae ۶۶ ۶۱ مشاهدات
Bromus rubens
Bromus rubens
Bromus rubens
Bromus rubens

Bromus secalinus L.

 
Poaceae ۱۶۹ ۱۴۰ مشاهدات
Bromus secalinus
Bromus secalinus
Bromus secalinus
Bromus secalinus

Bromus squarrosus L.

 
Poaceae ۷۶ ۴۶ مشاهدات
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus
Bromus squarrosus

Bromus sterilis L.

 
Poaceae ۱۳۳ ۹۳ مشاهدات
Bromus sterilis
Bromus sterilis
Bromus sterilis
Bromus sterilis

Bromus tectorum L.

 
Poaceae ۸۶ ۶۸ مشاهدات
Bromus tectorum
Bromus tectorum
Bromus tectorum
Bromus tectorum

Cenchrus echinatus L. LC

 
Poaceae ۱۰۰ ۶۲ مشاهدات
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Chloris barbata Sw.

 
Poaceae ۱۸۶ ۱۱۱ مشاهدات
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata

Chloris gayana Kunth

 
Poaceae ۸۷ ۴۱ مشاهدات
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris gayana
Chloris radiata
Chloris radiata
Chloris radiata
Chloris radiata

Chloris virgata Sw.

 
Poaceae ۴۶ ۳۸ مشاهدات
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata

Coix lacryma-jobi L.

 
Poaceae ۲۷۲ ۱۷۰ مشاهدات
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 
Poaceae ۱٬۸۶۲ ۱٬۴۵۷ مشاهدات
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon

Cynodon nlemfuensis Vanderyst

 
Poaceae ۲۷ ۱۳ مشاهدات
Cynodon nlemfuensis
Cynodon nlemfuensis
Cynodon nlemfuensis
Cynodon nlemfuensis

Dactylis glomerata L.

علف باغ
Poaceae ۷٬۹۰۳ ۶٬۲۶۴ مشاهدات
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

 
Poaceae ۲۹۵ ۱۸۸ مشاهدات
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae ۱۱۱ ۷۸ مشاهدات
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria eriantha Steud.

 
Poaceae ۲۲ ۱۳ مشاهدات
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha

Digitaria violascens Link

 
Poaceae ۱۲ ۲ مشاهدات
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Loading...