هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae ۶۵۲ ۴۳۲ مشاهدات
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera