هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

عرعر
Simaroubaceae ۹٬۲۷۵ ۷٬۰۲۱ مشاهدات
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima