هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Anethum graveolens L.

 
Apiaceae ۱٬۸۱۷ ۱٬۵۲۲ مشاهدات
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens