هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Aristolochia elegans Mast.

 
Aristolochiaceae ۲۶۲ ۲۱۴ مشاهدات
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans