هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Festuca rubra L.

 
Poaceae ۲۷۱ ۱۹۷ مشاهدات
Festuca rubra
Festuca rubra
Festuca rubra
Festuca rubra