گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان کاوش

Bryophyllum

Bryophyllum

۲۳۲ ۲۱۰ مشاهدات
species_plural ۲
Crassula

Crassula

۱۲٬۷۶۸ ۱۱٬۸۷۴ مشاهدات
species_plural ۲
Kalanchoe

Kalanchoe

۱۸٬۲۳۵ ۱۶٬۲۷۸ مشاهدات
species_plural ۶