گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهانشناسایی کنید

پرس و جو

شناسایی کنید / Contribute to Pl@ntNet

مشاهده فقط می تواند تا ۴ عکس از یک گیاه داشته باشد
حدالقل چند عکس از برگ، گل، میوه یا پوست برای شناسایی مورد نیاز است
It is recommended to use images with these dimensions x: 1280px

It is recommended to use images with these dimensionsIt is recommended to use images with these dimensions
یا