گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان مشارکت ها

Bernard Ojeda
Bernard Ojeda ۲۴ فوریه ۲۰۲۴

Ocimum tenuiflorum L.

ریحان مقدس Lamiaceae

Ocimum tenuiflorum Other
other
Loading...