گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان کاوش

Akebia quinata (Houtt.) Decne.

مو شکلاتی
Lardizabalaceae ۵۳۸ ۴۳۷ مشاهدات
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata