درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبی کاوش

Acokanthera

Acokanthera

۵۴ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۱
Adansonia

Adansonia

۵۱۰ ۳۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Adenium

Adenium

۳۸۴ ۳۳۳ مشاهدات
species_plural ۱
Afrocanthium

Afrocanthium

۵۸ ۸ مشاهدات
species_plural ۲
Afzelia

Afzelia

۴۳ ۲۳ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۳۴۶ ۷۰ مشاهدات
species_plural ۵
Allophylus

Allophylus

۱۵ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Aloe

Aloe

۴۰ ۲۷ مشاهدات
species_plural ۱
Androstachys

Androstachys

۴۲ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Annona

Annona

۱۲۷ ۴۶ مشاهدات
species_plural ۱
Anthocleista

Anthocleista

۵۱ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Antidesma

Antidesma

۱۱۰ ۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Apodytes

Apodytes

۱۳۶ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Balanites

Balanites

۳۰ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Bauhinia

Bauhinia

۲۷۴ ۱۲۴ مشاهدات
species_plural ۳
Berchemia

Berchemia

۲۴ ۱۱ مشاهدات
species_plural ۲
Bolusantuhus

Bolusantuhus

۳۱ ۸ مشاهدات
species_plural ۱
Boscia

Boscia

۶۶ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Brachylaena

Brachylaena

۲۷ ۸ مشاهدات
species_plural ۲
Breonadia

Breonadia

۵۷ ۸ مشاهدات
species_plural ۱
Bridelia

Bridelia

۱۵۴ ۴۶ مشاهدات
species_plural ۳
Buddleja

Buddleja

۱۱۶ ۶۶ مشاهدات
species_plural ۲
Burkea

Burkea

۲۴ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Calodendrum

Calodendrum

۱۵۸ ۵۴ مشاهدات
species_plural ۱
Calpurnia

Calpurnia

۲۸ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Canthium

Canthium

۳۵ ۴ مشاهدات
species_plural ۲
Carissa

Carissa

۲۱۱ ۳۴ مشاهدات
species_plural ۳
Cassia

Cassia

۲۴۸ ۹۶ مشاهدات
species_plural ۱
Cassinopsis

Cassinopsis

۱۵ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Celtis

Celtis

۵۳ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۱
Chionanthus

Chionanthus

۲۲ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Cissus

Cissus

۱۲ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Clausena

Clausena

۸ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Colophospermum

Colophospermum

۵۲ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۱
Combretum

Combretum

۵۲۵ ۱۴۸ مشاهدات
species_plural ۹
Commiphora

Commiphora

۱۳۵ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۳
Cordia

Cordia

۸۰ ۱۵ مشاهدات
species_plural ۲
Cordyla

Cordyla

۸۵ ۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Croton

Croton

۱۴۳ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۳
Cunonia

Cunonia

۳۳ ۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Curtisia

Curtisia

۲۵ ۶ مشاهدات
species_plural ۱
Cussonia

Cussonia

۱۵۵ ۶۶ مشاهدات
species_plural ۴
Cyphostemma

Cyphostemma

۴۰ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Dais

Dais

۴۹ ۳۰ مشاهدات
species_plural ۱
Dalbergia

Dalbergia

۷۴ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Dichrostachys

Dichrostachys

۳۰۴ ۱۷۴ مشاهدات
species_plural ۱
Diospyros

Diospyros

۳۱۳ ۹۰ مشاهدات
species_plural ۳
Dodonaea

Dodonaea

۱۶ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Dombeya

Dombeya

۳۱۶ ۱۴۰ مشاهدات
species_plural ۲
Dovyalis

Dovyalis

۴۷ ۱۲ مشاهدات
species_plural ۲
Loading...