درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Acokanthera

Acokanthera

۱۰۰ ۴۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Adansonia

Adansonia

۶۴۹ ۴۲۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Adenium

Adenium

۶۱۳ ۵۰۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Afrocanthium

Afrocanthium

۵۹ ۹ مشاهدات
۲ species_plural
Afzelia

Afzelia

۷۷ ۴۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Albizia

Albizia

۳۸۰ ۸۵ مشاهدات
۵ species_plural
Allophylus

Allophylus

۱۵ ۱ مشاهده
۱ گونه ها
Aloe

Aloe

۴۹ ۳۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Androstachys

Androstachys

۳۶ ۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Annona

Annona

۱۶۱ ۶۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Anthocleista

Anthocleista

۷۱ ۳۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Antidesma

Antidesma

۱۱۰ ۱۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Apodytes

Apodytes

۱۴۳ ۲۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Balanites

Balanites

۳۲ ۱۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Bauhinia

Bauhinia

۳۴۱ ۱۷۱ مشاهدات
۳ species_plural
Berchemia

Berchemia

۲۶ ۱۳ مشاهدات
۲ species_plural
Bolusantuhus

Bolusantuhus

۳۵ ۱۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Boscia

Boscia

۷۷ ۲۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Brachylaena

Brachylaena

۱ ۱ مشاهده
۱ گونه ها
Breonadia

Breonadia

۷۵ ۱۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Bridelia

Bridelia

۱۸۴ ۶۱ مشاهدات
۳ species_plural
Buddleja

Buddleja

۱۶۲ ۹۸ مشاهدات
۲ species_plural
Burkea

Burkea

۳۰ ۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Calodendrum

Calodendrum

۲۰۷ ۸۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Calpurnia

Calpurnia

۳۹ ۱۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Canthium

Canthium

۴۱ ۶ مشاهدات
۲ species_plural
Carissa

Carissa

۲۱۴ ۳۶ مشاهدات
۳ species_plural
Cassia

Cassia

۲۶۷ ۱۰۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Cassinopsis

Cassinopsis

۱۵ ۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Celtis

Celtis

۶۶ ۳۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Chionanthus

Chionanthus

۲۲ ۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Cissus

Cissus

۱۲ ۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Clausena

Clausena

۸ ۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Colophospermum

Colophospermum

۹۰ ۴۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Combretum

Combretum

۵۹۱ ۱۸۳ مشاهدات
۹ species_plural
Commiphora

Commiphora

۱۴۳ ۱۵ مشاهدات
۳ species_plural
Cordia

Cordia

۲۴ ۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Cordyla

Cordyla

۹۵ ۳۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Croton

Croton

۱۵۹ ۳۲ مشاهدات
۳ species_plural
Cunonia

Cunonia

۷۳ ۲۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Curtisia

Curtisia

۲۷ ۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Cussonia

Cussonia

۲۱۶ ۹۶ مشاهدات
۴ species_plural
Cyphostemma

Cyphostemma

۴۰ ۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Dais

Dais

۶۹ ۳۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Dalbergia

Dalbergia

۹۰ ۳۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Dichrostachys

Dichrostachys

۳۹۴ ۲۳۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Diospyros

Diospyros

۳۷۷ ۱۲۹ مشاهدات
۳ species_plural
Dodonaea

Dodonaea

۱۶ ۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Dombeya

Dombeya

۳۷۲ ۱۷۱ مشاهدات
۲ species_plural
Dovyalis

Dovyalis

۵۰ ۱۴ مشاهدات
۲ species_plural
Loading...