درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Acokanthera1 species_plural
Adansonia1 species_plural
Adenium1 species_plural
Afrocanthium2 species_plural
Afzelia1 species_plural
Albizia5 species_plural
Allophylus1 species_plural
Aloe1 species_plural
Androstachys1 species_plural
Annona1 species_plural
Anthocleista1 species_plural
Antidesma1 species_plural
Apodytes1 species_plural
Balanites1 species_plural
Bauhinia3 species_plural
Berchemia2 species_plural
Bolusantuhus1 species_plural
Boscia1 species_plural
Brachylaena1 species_plural
Breonadia1 species_plural
Bridelia3 species_plural
Buddleja2 species_plural
Burkea1 species_plural
Calodendrum1 species_plural
Calpurnia1 species_plural
Canthium2 species_plural
Carissa3 species_plural
Cassia1 species_plural
Cassinopsis1 species_plural
Celtis1 species_plural
Chionanthus1 species_plural
Cissus1 species_plural
Clausena1 species_plural
Colophospermum1 species_plural
Combretum9 species_plural
Commiphora3 species_plural
Cordia1 species_plural
Cordyla1 species_plural
Croton3 species_plural
Cunonia1 species_plural
Curtisia1 species_plural
Cussonia4 species_plural
Cyphostemma1 species_plural
Dais1 species_plural
Dalbergia1 species_plural
Dichrostachys1 species_plural
Diospyros3 species_plural
Dodonaea1 species_plural
Dombeya2 species_plural
Dovyalis2 species_plural
Ehretia2 species_plural
Ekebergia1 species_plural
Elaeodendron1 species_plural
Englerophytum1 species_plural
Ensete1 species_plural
Erythrina3 species_plural
Euclea3 species_plural
Eugenia1 species_plural
Euphorbia5 species_plural
Faurea2 species_plural
Ficus11 species_plural
Flueggea1 species_plural
Freylinia1 species_plural
Galpinia1 species_plural
Garcinia1 species_plural
Gardenia2 species_plural
Gossypium1 species_plural
Grewia9 species_plural
Gymnanthemum1 species_plural
Gymnosporia3 species_plural
Halleria1 species_plural
Harpephyllum1 species_plural
Heteromorpha1 species_plural
Heteropyxis1 species_plural
Hexalobus1 species_plural
Holarrhena1 species_plural
Hyphaene1 species_plural
Ilex1 species_plural
Indigofera1 species_plural
Karomia1 species_plural
Kigelia1 species_plural
Kiggelaria1 species_plural
Kirkia2 species_plural
Kraussia1 species_plural
Lannea2 species_plural
Leucosidea1 species_plural
Lopholaena1 species_plural
Loxostylis1 species_plural
Maerua3 species_plural
Manilkara2 species_plural
Markhamia1 species_plural
Maytenus2 species_plural
Metrosideros1 species_plural
Millettia1 species_plural
Mimusops1 species_plural
Mundulea1 species_plural
Myrsine1 species_plural
Mystroxylon1 species_plural
Noltea1 species_plural
Nuxia2 species_plural
Obetia1 species_plural
Ochna3 species_plural
Olax1 species_plural
Olea2 species_plural
Oncoba1 species_plural
Ormocarpum1 species_plural
Osyris1 species_plural
Ozoroa3 species_plural
Pachypodium1 species_plural
Pappea1 species_plural
Pavetta2 species_plural
Peltophorum1 species_plural
Philenoptera1 species_plural
Phoenix1 species_plural
Piliostigma1 species_plural
Pittosporum1 species_plural
Podocarpus3 species_plural
Polygala1 species_plural
Portulacaria1 species_plural
Protea1 species_plural
Pseudolachnostylis1 species_plural
Psychotria1 species_plural
Ptaeroxylon1 species_plural
Pterocarpus2 species_plural
Rapanea1 species_plural
Rauvolfia1 species_plural
Rhamnus1 species_plural
Rhigozum2 species_plural
Rothmannia1 species_plural
Salix1 species_plural
Salvadora1 species_plural
Schotia3 species_plural
Schrebera1 species_plural
Sclerocarya1 species_plural
Scolopia1 species_plural
Searsia11 species_plural
Senegalia9 species_plural
Senna1 species_plural
Sesamothamnus1 species_plural
Spirostachys1 species_plural
Steganotaenia1 species_plural
Sterculia2 species_plural
Strychnos3 species_plural
Syzygium3 species_plural
Tabernaemontana1 species_plural
Tapiphyllum1 species_plural
Tarchonanthus1 species_plural
Tecoma1 species_plural
Tephrosia1 species_plural
Terminalia4 species_plural
Trichilia2 species_plural
Vachellia11 species_plural
Vangueria1 species_plural
Vepris2 species_plural
Virgilia1 species_plural
Vitex4 species_plural
Volkameria1 species_plural
Warburgia1 species_plural
Xanthocercis1 species_plural
Ximenia1 species_plural
Zanthoxylum1 species_plural
Ziziphus2 species_plural