درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Harpephyllum

Harpephyllum

۲۰۹ ۱۱۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Lannea

Lannea

۱۰۵ ۳۱ مشاهدات
۲ species_plural
Loxostylis

Loxostylis

۶۴ ۱۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Ozoroa

Ozoroa

۱۰۴ ۱۶ مشاهدات
۳ species_plural
Sclerocarya

Sclerocarya

۱۷۳ ۸۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Searsia

Searsia

۵۲۲ ۱۶۶ مشاهدات
۱۱ species_plural