درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبی کاوش

Harpephyllum

Harpephyllum

۱۴۰ ۷۳ مشاهدات
species_plural ۱
Lannea

Lannea

۹۱ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۲
Loxostylis

Loxostylis

۵۰ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Ozoroa

Ozoroa

۹۷ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۳
Sclerocarya

Sclerocarya

۱۰۷ ۴۶ مشاهدات
species_plural ۱
Searsia

Searsia

۴۵۹ ۱۲۲ مشاهدات
species_plural ۱۱