درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Elaeodendron

Elaeodendron

۴۷ ۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Gymnosporia

Gymnosporia

۲۰۹ ۵۵ مشاهدات
۳ species_plural
Maytenus

Maytenus

۱۱ ۳ مشاهدات
۲ species_plural
Mystroxylon

Mystroxylon

۷۹ ۱۰ مشاهدات
۱ گونه ها