درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبی کاوش

Afzelia

Afzelia

۳۹ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۳۳۸ ۶۳ مشاهدات
species_plural ۵
Bauhinia

Bauhinia

۲۵۷ ۱۱۲ مشاهدات
species_plural ۳
Bolusantuhus

Bolusantuhus

۳۰ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Burkea

Burkea

۲۴ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Calpurnia

Calpurnia

۲۷ ۶ مشاهدات
species_plural ۱
Cassia

Cassia

۲۴۳ ۹۳ مشاهدات
species_plural ۱
Colophospermum

Colophospermum

۴۷ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Cordyla

Cordyla

۸۴ ۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Dalbergia

Dalbergia

۷۳ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Dichrostachys

Dichrostachys

۲۹۲ ۱۶۶ مشاهدات
species_plural ۱
Erythrina

Erythrina

۵۱۳ ۳۰۷ مشاهدات
species_plural ۳
Indigofera

Indigofera

۲۴ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Millettia

Millettia

۱۶ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Mundulea

Mundulea

۱۲ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Ormocarpum

Ormocarpum

۸۷ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Peltophorum

Peltophorum

۱۲۸ ۶۴ مشاهدات
species_plural ۱
Philenoptera

Philenoptera

۹۶ ۲۶ مشاهدات
species_plural ۱
Piliostigma

Piliostigma

۹۶ ۳۰ مشاهدات
species_plural ۱
Pterocarpus

Pterocarpus

۱۰۵ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۲
Schotia

Schotia

۲۲۸ ۸۴ مشاهدات
species_plural ۳
Senegalia

Senegalia

۳۷۵ ۴۵ مشاهدات
species_plural ۹
Senna

Senna

۴۹ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Tephrosia

Tephrosia

۳۰ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Vachellia

Vachellia

۴۳۳ ۱۲۳ مشاهدات
species_plural ۱۱
Virgilia

Virgilia

۳۰ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Xanthocercis

Xanthocercis

۲۰ ۳ مشاهدات
species_plural ۱