درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Adansonia digitata L.

آدانسونیا دیجیتاتا
۶۱۵ ۴۰۵ مشاهدات
Malvaceae
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Aloe barberae Dyer

 
۴۸ ۳۱ مشاهدات
Xanthorrhoeaceae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae

Annona senegalensis Pers.LCحداقل نگرانی

آنونا سنگالنسیس
۱۴۳ ۵۸ مشاهدات
Annonaceae
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis

Bauhinia natalensis Hook.

 
۴۹ ۱۳ مشاهدات
Fabaceae
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis

Carissa edulis L.

 
۲۳ ۵ مشاهدات
Apocynaceae
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Celtis africana Burm. f.

گندودرخت سفید
۶۲ ۲۸ مشاهدات
Cannabaceae
Celtis africana
Celtis africana
Celtis africana
Celtis africana

Cissus quaddrangularis L.

 
۱۲ ۲ مشاهدات
Vitaceae
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Loading...