درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبی کاوش

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae ۴۸۶ ۳۰۴ مشاهدات
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenium multiflorum Klotzsch LC

 
Apocynaceae ۳۶۸ ۳۱۹ مشاهدات
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum

Afzelia quanzensis Welw. LC

 
Fabaceae ۳۹ ۲۲ مشاهدات
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii

Albizia harveyi E.Fourn. LC

 
Fabaceae ۱۴۷ ۳۱ مشاهدات
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae ۱۱۰ ۲۱ مشاهدات
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor

Aloe barberae Dyer

 
Xanthorrhoeaceae ۳۸ ۲۵ مشاهدات
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae

Annona senegalensis Pers. LC

آنونا سنگالنسیس
Annonaceae ۱۲۲ ۴۱ مشاهدات
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis

Bauhinia natalensis Hook.

 
Fabaceae ۴۳ ۱۰ مشاهدات
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis

Bauhinia tomentosa L. LC

 
Fabaceae ۱۶۰ ۹۰ مشاهدات
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Burkea africana Hook. LC

 
Fabaceae ۲۴ ۴ مشاهدات
Burkea africana
Burkea africana
Burkea africana
Burkea africana

Carissa edulis L.

 
Apocynaceae ۲۲ ۴ مشاهدات
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Cassia abbreviata Oliv. LC

 
Fabaceae ۲۴۳ ۹۳ مشاهدات
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata

Celtis africana Burm. f.

گندودرخت سفید
Cannabaceae ۵۳ ۲۴ مشاهدات
Celtis africana
Celtis africana
Celtis africana
Celtis africana

Cissus quaddrangularis L.

 
Vitaceae ۱۲ ۲ مشاهدات
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis

Colophospermum mopane (Benth.) Leonard LC

درخت مرهم
Fabaceae ۴۷ ۲۰ مشاهدات
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Loading...