درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبی کاوش

Afzelia quanzensis Welw. LC

 
Fabaceae ۳۹ ۲۲ مشاهدات
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii

Albizia harveyi E.Fourn. LC

 
Fabaceae ۱۴۷ ۳۱ مشاهدات
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae ۱۱۰ ۲۱ مشاهدات
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor

Bauhinia natalensis Hook.

 
Fabaceae ۴۳ ۱۰ مشاهدات
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis

Bauhinia tomentosa L. LC

 
Fabaceae ۱۶۰ ۹۰ مشاهدات
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Burkea africana Hook. LC

 
Fabaceae ۲۴ ۴ مشاهدات
Burkea africana
Burkea africana
Burkea africana
Burkea africana

Cassia abbreviata Oliv. LC

 
Fabaceae ۲۴۳ ۹۳ مشاهدات
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata

Colophospermum mopane (Benth.) Leonard LC

درخت مرهم
Fabaceae ۴۷ ۲۰ مشاهدات
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane

Cordyla africana Lour. LC

 
Fabaceae ۸۴ ۲۸ مشاهدات
Cordyla africana
Cordyla africana
Cordyla africana
Cordyla africana

Erythrina humeana Spreng. LC

 
Fabaceae ۵۴ ۳۲ مشاهدات
Erythrina humeana
Erythrina humeana
Erythrina humeana
Erythrina humeana

Erythrina lysistemon Hutch. LC

 
Fabaceae ۴۱۷ ۲۶۰ مشاهدات
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon

Indigofera jucunda Schrire

 
Fabaceae ۲۴ ۷ مشاهدات
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda

Ormocarpum kirkii S.Moore LC

 
Fabaceae ۸۷ ۱۰ مشاهدات
Ormocarpum kirkii
Ormocarpum kirkii
Ormocarpum kirkii
Ormocarpum kirkii

Peltophorum africanum Sond. LC

 
Fabaceae ۱۲۶ ۶۲ مشاهدات
Peltophorum africanum
Peltophorum africanum
Peltophorum africanum
Peltophorum africanum

Schotia afra (L.) Thunb. LC

 
Fabaceae ۳۲ ۱۳ مشاهدات
Schotia afra
Schotia afra
Schotia afra
Schotia afra

Schotia brachypetala Sond. LC

 
Fabaceae ۱۲۲ ۶۱ مشاهدات
Schotia brachypetala
Schotia brachypetala
Schotia brachypetala
Schotia brachypetala

Schotia capitata Bolle

 
Fabaceae ۷۲ ۸ مشاهدات
Schotia capitata
Schotia capitata
Schotia capitata
Schotia capitata

Senegalia rehmanniana

 
Fabaceae ۲۸ ۴ مشاهدات
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana

Senegalia senegal (L.) Britton

سنگالیا سنگال
Fabaceae ۵۹ ۴ مشاهدات
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Loading...