درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Olea capensis L.LC
حداقل نگرانی

انجیلی سیاه
۱۶ ۷ مشاهدات
Oleaceae
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis

Olea europaea L.

زیتون
۱۸٬۱۸۴ ۱۵٬۳۷۸ مشاهدات
Oleaceae
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea