درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبی کاوش

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae ۱۲ ۷ مشاهدات
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata