درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Aloe barberae Dyer

 
۴۸ ۳۱ مشاهدات
Xanthorrhoeaceae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae