درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Aloe barberae Dyer

 
۴۹ ۳۲ مشاهدات
Xanthorrhoeaceae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae