درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبیکاوش

Ochna serrulata Walp.LC
حداقل نگرانی

چشم‌کبوتری کارناوال
۷۲۰ ۴۹۷ مشاهدات
Ochnaceae
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata