موریس گیاهان جزیره موریس کاوش

Aegle

Aegle

۱۰۶ ۷۶ مشاهدات
species_plural ۱
Citrus

Citrus

۱۲٬۱۷۲ ۹٬۸۱۷ مشاهدات
species_plural ۹
Clausena

Clausena

۱۳ ۵ مشاهدات
species_plural ۲
Limonia

Limonia

۲۵ ۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Murraya

Murraya

۲٬۰۳۹ ۱٬۶۰۱ مشاهدات
species_plural ۲
Toddalia

Toddalia

۸۹ ۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Triphasia

Triphasia

۲۶ ۱۷ مشاهدات
species_plural ۱
Vepris

Vepris

۱۱ ۶ مشاهدات
species_plural ۱