موریس گیاهان جزیره موریس کاوش

Carthamus tinctorius L.

Khasakdana
Asteraceae ۶۷۱ ۵۸۰ مشاهدات
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius