موریس گیاهان جزیره موریس کاوش

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev

 
Asteraceae ۸۱۱ ۵۵۷ مشاهدات
Laphangium luteoalbum
Laphangium luteoalbum
Laphangium luteoalbum
Laphangium luteoalbum