موریس گیاهان جزیره موریس کاوش

Lawsonia inermis L. LC

حنا
Lythraceae ۲۶۳ ۱۵۵ مشاهدات
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis
Lawsonia inermis