موریس گیاهان جزیره موریس کاوش

Limonia acidissima Groff

لیمونیا اکیدیسیما
Rutaceae ۲۵ ۱۹ مشاهدات
Limonia acidissima
Limonia acidissima
Limonia acidissima
Limonia acidissima