مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Aceraceae

Aceraceae

۲٬۸۲۰ ۲٬۱۳۱ مشاهدات
Adiantaceae

Adiantaceae

۲٬۵۷۶ ۲٬۲۲۲ مشاهدات
Aizoaceae

Aizoaceae

۲٬۲۲۸ ۱٬۷۳۷ مشاهدات
Alismataceae

Alismataceae

۱٬۸۸۱ ۱٬۲۲۷ مشاهدات
Amaranthaceae

Amaranthaceae

۱۳٬۷۱۶ ۱۰٬۲۸۵ مشاهدات
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

۶٬۰۷۷ ۴٬۹۷۵ مشاهدات
Anacardiaceae

Anacardiaceae

۱۶٬۰۳۸ ۱۲٬۲۱۶ مشاهدات
Apiaceae

Apiaceae

۶۸٬۹۵۶ ۵۲٬۶۰۲ مشاهدات
Apocynaceae

Apocynaceae

۱۸٬۳۴۲ ۱۵٬۵۲۷ مشاهدات
Araceae

Araceae

۸۳۷ ۷۰۷ مشاهدات
Araliaceae

Araliaceae

۲۱٬۲۸۴ ۱۸٬۱۴۴ مشاهدات
Asclepiadaceae

Asclepiadaceae

۳٬۲۵۱ ۲٬۲۷۲ مشاهدات
Aspleniaceae

Aspleniaceae

۱۲٬۶۴۹ ۱۰٬۱۷۲ مشاهدات
Asteraceae

Asteraceae

۱۷۴٬۵۷۳ ۱۳۳٬۰۸۴ مشاهدات
Azollaceae

Azollaceae

۳۳۰ ۲۲۶ مشاهدات
Boraginaceae

Boraginaceae

۱۵٬۰۲۴ ۱۰٬۹۶۵ مشاهدات
Brassicaceae

Brassicaceae

۹۶٬۷۷۱ ۷۱٬۶۴۹ مشاهدات
Butomaceae

Butomaceae

۱٬۱۸۱ ۹۴۳ مشاهدات
Caesalpiniaceae

Caesalpiniaceae

۱۷٬۰۶۶ ۱۲٬۸۴۷ مشاهدات
Campanulaceae

Campanulaceae

۶٬۶۷۱ ۵٬۰۶۰ مشاهدات
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

۴۸٬۷۴۰ ۳۷٬۶۲۸ مشاهدات
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

۳۶٬۱۰۴ ۲۷٬۸۴۸ مشاهدات
Chenopodiaceae

Chenopodiaceae

۲۸٬۳۵۰ ۲۱٬۷۷۱ مشاهدات
Cistaceae

Cistaceae

۹٬۳۳۱ ۷٬۲۵۷ مشاهدات
Convolvulaceae

Convolvulaceae

۲۲٬۱۸۵ ۱۷٬۹۵۴ مشاهدات
Crassulaceae

Crassulaceae

۶٬۹۹۵ ۵٬۳۹۰ مشاهدات
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

۱۰٬۲۴۳ ۷٬۴۳۴ مشاهدات
Cupressaceae

Cupressaceae

۱۴٬۵۱۸ ۱۰٬۱۲۱ مشاهدات
Cyperaceae

Cyperaceae

۸٬۰۲۴ ۵٬۵۸۷ مشاهدات
Dipsacaceae

Dipsacaceae

۱٬۱۱۷ ۷۳۷ مشاهدات
Elaeagnaceae

Elaeagnaceae

۳٬۴۶۸ ۲٬۵۲۳ مشاهدات
Ephedraceae

Ephedraceae

۵۰۵ ۳۲۱ مشاهدات
Equisetaceae

Equisetaceae

۴٬۸۵۲ ۳٬۹۶۸ مشاهدات
Ericaceae

Ericaceae

۹۹۳ ۷۲۵ مشاهدات
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

۳۳٬۴۱۲ ۲۶٬۰۴۰ مشاهدات
Fagaceae

Fagaceae

۳٬۱۸۶ ۲٬۲۹۹ مشاهدات
Fumariaceae

Fumariaceae

۹٬۶۰۵ ۷٬۱۶۴ مشاهدات
Gentianaceae

Gentianaceae

۸٬۵۱۹ ۶٬۲۷۷ مشاهدات
Loading...