مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Andrachne

Andrachne

۴۸ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Euphorbia

Euphorbia

۱۹٬۷۴۹ ۱۵٬۲۱۶ مشاهدات
species_plural ۲۴
Mercurialis

Mercurialis

۵٬۳۶۳ ۴٬۱۶۲ مشاهدات
species_plural ۱
Ricinus

Ricinus

۸٬۴۵۳ ۶٬۸۱۲ مشاهدات
species_plural ۱