مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Alcea setosa (Boiss.) Alef.

گل ختمی
Malvaceae ۱۹۴ ۱۶۴ مشاهدات
Alcea setosa
Alcea setosa
Alcea setosa
Alcea setosa