مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Andrachne telephioides L.

 
Euphorbiaceae ۴۸ ۱۶ مشاهدات
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides
Andrachne telephioides