مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Euphorbia aleppica L.

فرفیون سوری
Euphorbiaceae ۱۱ ۴ مشاهدات
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica
Euphorbia aleppica

Euphorbia chamaesyce L.

 
Euphorbiaceae ۱۳۷ ۷۶ مشاهدات
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia chamaesyce

Euphorbia dendroides L. LC

 
Euphorbiaceae ۱٬۲۹۶ ۹۳۸ مشاهدات
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides

Euphorbia exigua L.

 
Euphorbiaceae ۳۸۶ ۲۴۱ مشاهدات
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua

Euphorbia falcata L.

 
Euphorbiaceae ۱۲۰ ۵۴ مشاهدات
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata
Euphorbia falcata

Euphorbia graminea Jacq.

 
Euphorbiaceae ۱۱۱ ۸۳ مشاهدات
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea

Euphorbia helioscopia L.

شیرسگ
Euphorbiaceae ۶٬۷۵۸ ۵٬۷۴۷ مشاهدات
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia

Euphorbia heterophylla L. LC

 
Euphorbiaceae ۴۴۳ ۳۰۵ مشاهدات
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hirsuta L.

 
Euphorbiaceae ۱۸۱ ۹۱ مشاهدات
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta
Euphorbia hirsuta

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae ۵۵۴ ۴۱۶ مشاهدات
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia maculata L.

 
Euphorbiaceae ۵۲۹ ۳۵۳ مشاهدات
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata
Euphorbia maculata

Euphorbia paralias L.

 
Euphorbiaceae ۲٬۴۶۳ ۱٬۷۳۹ مشاهدات
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias
Euphorbia paralias

Euphorbia peplis L.

 
Euphorbiaceae ۲۸۱ ۱۳۷ مشاهدات
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis
Euphorbia peplis

Euphorbia peplus L.

 
Euphorbiaceae ۴٬۹۴۷ ۴٬۰۹۹ مشاهدات
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus

Euphorbia prostrata Aiton

 
Euphorbiaceae ۹۵۱ ۶۹۱ مشاهدات
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa
Euphorbia retusa

Euphorbia serpens Kunth

 
Euphorbiaceae ۲۹۸ ۱۸۴ مشاهدات
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens

Euphorbia terracina L.

 
Euphorbiaceae ۴۴۷ ۲۳۳ مشاهدات
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina
Euphorbia terracina