مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Mercurialis annua L.

شنگرفی یکساله
Euphorbiaceae ۵٬۳۹۷ ۴٬۱۸۶ مشاهدات
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua