یو‌اس‌ای گیاهان ایالات متحده کاوش

Manihot esculenta Crantz

مانیوک
Euphorbiaceae ۷۹۵ ۶۳۲ مشاهدات
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta

Manihot grahamii Hook.

 
Euphorbiaceae ۵۷ ۳۹ مشاهدات
Manihot grahamii
Manihot grahamii
Manihot grahamii
Manihot grahamii